• Osudová
  přitažlivost.

 • Poznejte
  svou životní
  lásku dnes.

 • Bez lásky nelze žít,
  bez bolesti nelze milovat.

 • Registrace
  zdarma.

 • Láska bez hranic.

 • Zažijte opravdovou
  radost v každém
  seznámení.

 • Nezkrotná vášeň
  v každém z vás.

Vyhledávání žen

Věk:let
Země:
ID:
 
Zapoměli jste heslo?
Registrovat Registrace je zdarma.

Uživatelské podmínky služby amoreforever.eu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností AmoreForever s.r.o., se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 039 35 698, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 240064 (dále jen „poskytovatel“) a fyzickými osobami staršími osmnácti (18) let jako uživateli služby „Amoreforever.eu“ (dále jen „uživatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.amoreforever.eu (dále jen „webová stránka“). Obchodní podmínky dále upravují některá práva a povinnosti při využívání webové stránky.

1.2. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, anglickém a německém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém, anglickém a německém jazyce.

1.3. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3). Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

1.4. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ (dále jen „žádost o registraci“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené uživatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

2.2. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené uživatelem v uživatelském účtu (dále jen „adresa uživatele“) informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.3. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.

2.4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

2.5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat příspěvky či jiné informace a provádět jejich správu (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služeb.

3.3. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý může mít pouze jeden uživatelský účet.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

3.5. Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, že uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

 

4. PODMÍNKY SLUŽBY

4.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může uživatel zejména provádět správu svých údajů a vkládat a odstraňovat základní informace o své osobě a provádět správu těchto informací (dále jen jako „bezplatná služba“). Některé seznamovací služby poskytovatele jsou poskytovatelem zpoplatněny, a to zejména služby spočívající v možnosti získávat kontakty na jiné osoby – potencionální partnery uživatele, v asistenci poskytovatele při vytvoření profilu uživatele na webové stránce a v asistenci poskytovatele při kontaktování potencionálních partnerů uživatelem (včetně organizování schůzek s nimi), přičemž tyto seznamovací služby jsou blíže specifikovány v tarifech (balíčcích) seznamovacích služeb uvedených na webové stránce (dále jen „seznamovací služby“). Bezplatná služba a seznamovací služby jsou dále společně uváděny jen jako „služba“.

4.2. Bezplatnou službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Bezplatnou službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

4.3. Při poskytování bezplatné služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

 

5. OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že bude uživateli poskytovat bezplatnou službu.

5.2. V případě, že se uživatel rozhodne využít seznamovací služby, zavazuje se poskytovatel smlouvou o poskytování služeb poskytnout seznamovací služby v rozsahu uvedeném v tarifu seznamovací služby a uživatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za seznamovací služby odměnu, a to ve výši stanovené v tarifu seznamovací služby (jež je zobrazována v uživatelském rozhraní a na webové stránce).

5.3. Seznamovací služby jsou uživateli poskytovány v rozsahu uvedeném v tarifu seznamovací služby, jenž byl smluvními stranami dohodnut při objednávání seznamovací služby uživatelem. Po poskytnutí seznamovacích služeb v dohodnutém rozsahu poskytovatelem a za předpokladu, že ze strany uživatele nebude seznamovací služba objednána opětovně, může uživatel dále využívat bezplatnou službu.

5.4. Uživatel bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků poskytovatele ze seznamovacích služeb před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá uživatel v důsledku vyslovení souhlasu dle čl. 2.3 obchodních podmínek právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

5.5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost a nemůže ovlivnit trvalost a kvalitu partnerského vztahu případně vzniklého v souvislosti se seznamovacími službami poskytovatele. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel nemůže ovlivnit a nenese odpovědnost za rychlost a kvalitu reakcí potencionálních partnerů uživatele v rámci využívání seznamovacích služeb.

 

6. SEZNAMOVACÍ SLUŽBY - ODMĚNA POSKYTOVATELE

6.1. V případě, že se uživatel rozhodne využít seznamovací služby, zavazuje se za využití seznamovacích služeb zaplatit poskytovateli paušální odměnu, a to ve výši stanovené v tarifu seznamovacích služby (zobrazené v uživatelském rozhraní), jež je stanovena i v závislosti na předpokládaném maximálním rozsahu poskytovaných seznamovacích služeb.

6.2. Odměna poskytovatele za seznamovací služby je splatná nejpozději do čtrnácti (14) dnů od objednání rozšířené funkcionality služby uživatelem.

6.3. Odměna poskytovatele za seznamovací služby je splatná bezhotovostně, a to buď:

6.3.1. převodem na účet poskytovatele č. 269574939 / 0300 CZK nebo 269826470 / 0300 EUR, vedený u společnosti ČSOB, nebo

6.3.2. prostřednictvím platebních systémů provozovaných třetími osobami.

6.4. V případě, že je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, bude k odměně poskytovatele za poskytování služby připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň.

6.5. Uživatel je povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby.

6.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé, ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb vystaví poskytovatel uživateli daňový doklad – fakturu, a to vždy po uhrazení odměny poskytovatele. Daňový doklad - fakturu vystaví a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uživatele či daňový doklad - fakturu vystaví v uživatelském účtu uživatele.

6.7. V případě prodlení uživatele s placením odměny poskytovatele vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.8. V případě prodlení uživatele s placením odměny poskytovatele nebo její části je poskytovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči uživateli (včetně možnosti čerpání seznamovacích služeb), a to až do okamžiku uhrazení všech závazků uživatelem.

6.9. Možnost čerpání seznamovacích služeb bude poskytovatelem odloženo až do okamžiku, kdy je částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele.

 

7. INFORMACE POSKYTOVANÉ UŽIVATELEM

7.1. Uživatel nesmí na webovou stránku ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, kde je bezplatná služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

7.1.1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

7.1.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti či na ochranu dobré pověsti třetích osob,

7.1.3. porušuje právní normy směřující k ochraně hospodářské soutěže,

7.1.4. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

7.2. Přístup ke službě je určen výhradně pro uživatele. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám. V případě, že uživatel poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se uživatel tuto škodu poskytovateli nahradit.

7.3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu. Uživatel bere na vědomí, že uživatelem vložené informace mohou být zpřístupněny jiným osobám, zejména potencionálním partnerům uživatele.

7.4. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

7.5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.

7.6. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem na webovou stránku. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatel oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci webové stránky bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně a bez předchozího upozornění odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci webové stránky.

7.7. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci webové stránky byla porušena její práva, zejména práva na ochranu osobnosti či na ochranu dobré pověsti, zavazuje se uživatel hradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

7.8. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze.

 

8. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

8.1. V případě, že uživatel v rámci webové stránky uloží nebo bude šířit informace (nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dílo“) uděluje uživatel uložením nebo šířením díla v rámci služby poskytovateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 7.1 obchodních podmínek.

8.2. Licence k dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Dílo může být poskytovatelem užito i ke komerčním účelům, včetně propagace webové stránky. Poskytovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Poskytovatel je oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Poskytovatel nabývá licenci k dílu okamžikem jeho uložení nebo šíření v rámci webové stránky. Licence je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let od okamžiku uložení nebo šíření díla v rámci služby. Poskytovatel není povinen licenci využít.

8.3. Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených poskytovatelem (třetími osobami pověřenými poskytovatelem) je poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2. Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 14.7). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy o poskytování služeb.

9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.5. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 14.7).

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. V případě, kdy je uživatel fyzickou osobou, plní poskytovatel svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů (dále jen „nařízení“).

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu uživatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají služby poskytovatele, na adresu uživatele. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící k rozpoznání webového prohlížeče uživatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

 

12. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

12.1. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (čl. 5.4), je uživatel, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 2 obchodních podmínek.

12.2. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou. Seznamovací služby jsou poskytovány po dobu a v rozsahu uvedeném u tarifu seznamovací služby.

12.3. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení uživateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

12.4. Ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb není dotčena licence poskytnutá poskytovateli dle čl. 8 obchodních podmínek.

12.5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že po skončení smlouvy o poskytování služeb může dojít ke smazání jeho informací z databáze webové stránky.

 

13. DORUČOVÁNÍ

13.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně či elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

13.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

 

14. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14.2. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.4. Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří:

14.4.1. Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.

14.5. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

14.6. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

14.7. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty agency@amoreforever.eu , telefon +420 722 900 519.

 

V Praze dne 1.7.2018
AmoreForever s.r.o.

Copyright © AMORE FOR EVER 2015. All rights reserved.